Nowa edycja 6.0

Risk Manager ISO 31000

Warszawa: 25 - 27 lutego 2019

Nowa edycja 6.0

Szkolenie „Risk Manager ISO 31000″

SmallLogo

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej jeszcze lepszej edycji kursu Risk Manager ISO 31000. Kurs jest organizowany przez firmę SDPK i PBSG.

Nowa 6.0 edycja szkolenia została przygotowana w oparciu o ponad 5 letnie doświadczenie w organizacji kursu (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 edycja) oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Edycja prowadzona jest w oparciu o normę ISO 31000:2018!

Dzięki uczestnictwu w licznych projektach wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, trenerzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne nabyte w jednostkach administracji publicznej oraz sektorze biznesowym, którym będą dzielić się z uczestnikami szkolenia.

PROGRAMREJESTRACJATel: +48 511 896 845

about

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w kursie Risk Manager ISO 31000?

• jeśli odpowiadasz za wdrożenie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (w tym szacowanie ryzyka dla usług kluczowych)

• nowa udoskonalona edycja, oparta o normę ISO 31000:2018

• program szkolenia dostosowany do aktualnych trendów zarządzania ryzykiem oraz potrzeb uczestników

• kurs opracowany przez ekspertów PBSG i SDPK

• prowadzony przez trenerów będących praktykami zarządzania ryzykiem

• uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce

• wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000:2018, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Stosowane formy szkolenia

• prezentacja
• wykład
• ćwiczenia warsztatowe
• case study
• praca w grupach
• dyskusja

Czas trwania

3 dni

Liczba godzin szkoleniowych

21 h

Ocena uczestników

Test sprawdzający wiedzę. Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu wydanego przez PBSG warunkuje uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość organizacji dedykowanego szkolenia Risk Manager ISO 31000 dostosowanego programowo do specyficznych potrzeb Zamawiającego. Warunki realizacji szkolenia podlegają ustaleniom indywidualnym.
Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu

+48 511 896 845

Program szkolenia

9:00 – 9:15

09:15 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Powitanie uczestników szkolenia

• Przedstawienie zakresu szkolenia,
• Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym,
• Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków)

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

• Idea systemowego zarządzania ryzykiem
• Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
• Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem

Przerwa kawowa

Standardy i modele zarządzania ryzykiem

• PN-ISO 31000:2012
• ISO/TR 31004:2013
• ISO/IEC 31010:2010
• PKN-ISO Guide 73:2012
• Model COSO I
• Model COSO II

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

• ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
• Zarządzanie ryzykiem korupcji w ISO 37001
• Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
• Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
• Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001

Przerwa kawowa

Przewodnik ISO Guide 73 – Zarządzanie ryzykiem – Terminologia

• Podstawowe terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
• Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka
• Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces
• Niezbędne komponenty struktury ramowej

Warsztat

Przerwa obiadowa

Uprawnienia i odpowiedzialności

• Rozliczalność
• Role w procesie zarządzania ryzykiem
• Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności

Warsztat

Proces zarządzania ryzykiem>

• Ustalenie kontekstu
• Definiowanie kryteriów ryzyka

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Techniki identyfikacji ryzyka według ISO 31010

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas analizy ryzyka

Warsztat

Przerwa obiadowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Techniki analizy ryzyka według ISO 31010

Warsztat

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – analiza ryzyka

• Najpopularniejsze metody analizy ryzyka

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas ewaluacji ryzyka
• Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnych

Warsztat

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

• Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem

Warsztat

Przerwa obiadowa

Podsumowanie szkolenia i egzamin

Organizatorzy

pbsg
logo_e_risc_mini1
logosdpk

Warunki uczestnictwa

Cena kursu dotyczy usługi jakim jest prawo jednego uczestnika do udziału w trzydniowym szkoleniu.

Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas kursu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.

Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Cena szkolenia zamieszczona w terminarzach szkoleń jest ceną netto, którą należy powiększyć o aktualną stawkę podatku VAT.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez PBSG SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty uczestnictwa szkolenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po spełnieniu warunków minimum 70% pozytywnych odpowiedzi udzielonych podczas testu sprawdzającego wiedzę oraz uregulowaniu płatności.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

sarah-dorweiler-211778
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PBSG SA danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PBSG SA.

Harmonogram

Numer szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce
*Cena netto
RM/04/ 201926.11.201928.11.2019Warszawa2500,00 zł
* Cena uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Rejestracja

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu

+48 511 896 845