Uwaga: Nowa edycja 5.0 (2018)

Certified Risk Manager ISO 31000

Warszawa: 27 luty - 01 marzec 2018

Nowa edycja 5.0 (2018)

Szkolenie „Certified Risk Manager ISO 31000″

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej jeszcze lepszej edycji kursu Certified Risk Manager ISO 31000. Kurs jest organizowany przez firmę SDPK.

Nowa 5.0 edycja szkolenia została przygotowana w oparciu o ponad 5 letnie doświadczenie w organizacji kursu (1.0, 2.0, 3.0, 4.0 edycja) oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Szkolenie pogłębione zostało wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć oraz korupcji. Dzięki uczestnictwu w licznych projektach wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, trenerzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne nabyte w jednostkach administracji publicznej oraz sektorze biznesowym, którym będą dzielić się z uczestnikami szkolenia.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu: +48 61 646 81 40 lub +48 511 896 845.

PROGRAMREJESTRACJATel: +48 61 646 81 40

about

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w kursie Certified Risk Manager ISO 31000?

• nowa udoskonalona edycja

• program szkolenia dostosowany do aktualnych trendów zarządzania ryzykiem oraz potrzeb uczestników

• kurs opracowany przez ekspertów SDPK

• prowadzony przez trenerów będących praktykami zarządzania ryzykiem

• uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce

• wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Stosowane formy szkolenia

• prezentacja
• wykład
• ćwiczenia warsztatowe
• case study
• praca w grupach
• dyskusja

Czas trwania

3 dni

Liczba godzin szkoleniowych

24 h

Ocena uczestników

Test sprawdzający wiedzę. Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu wydanego przez SDPK warunkuje uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość organizacji dedykowanego szkolenia Certified Risk Manager ISO 31000 dostosowanego programowo do specyficznych potrzeb Zamawiającego. Warunki realizacji szkolenia podlegają ustaleniom indywidualnym.
Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu

+48 61 646 81 40

+48 511 896 845

Program szkolenia

9:00 – 9:15

09:15 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Powitanie uczestników szkolenia

• Przedstawienie zakresu szkolenia,
• Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym,
• Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków)

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

• Idea systemowego zarządzania ryzykiem
• Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
• Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem

Standardy i modele zarządzania ryzykiem

• PN-ISO 31000:2012
• ISO/TR 31004:2013
• ISO/IEC 31010:2010
• Model COSO I
• Model COSO II

Przerwa kawowa

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

• ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
• Integracja zarządzania ryzykiem w ramach różnych systemów zarządzania
• Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015 – zarządzanie ryzykiem w kontekście aktualizacji normy
• Zarządzanie ryzykiem korupcji w BS 10500
• Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
• Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001

Przewodnik ISO Guide 73 – Zarządzanie ryzykiem – Terminologia

• Podstawowe terminy i definicje związane z procesem zarządzania ryzykiem
• Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka
• Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces
• Niezbędne komponenty struktury ramowej

Przerwa kawowa

Kontekst organizacji i jego wpływ na funkcjonowanie zarządzania ryzykiem

• Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny
• Badanie i dokumentowanie kontekstu
• Kontekst a zarządzanie ryzykiem – powiązania i zakres wpływu
• Matryca interesariuszy
• Elementy środowiska wewnętrznego i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem, ryzyko nadużyć

Przerwa obiadowa

Uprawnienia i odpowiedzialności

• Rozliczalność
• Role w procesie zarządzania ryzykiem
• Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności

Wpływ niepewności na cele

• Cele strategiczne a operacyjne
• Kategoryzacja celów
• Apetyt na ryzyko

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Ustanowienie kontekstu
• Definiowanie kryteriów ryzyka
• Identyfikacja ryzyka – podejścia, metody
• Trudności w identyfikacji ryzyka – jak sobie z nimi radzić

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza i ewaluacja

• Analiza ryzyka – przyczyny, skutki, mechanizmy kontroli
• Metody analizy ryzyka
• Ewaluacja ryzyka – wybór ryzyk najistotniejszych
• Najczęściej stosowane metody ewaluacji ryzyka
• Kryteria doboru ryzyk krytycznych

Przerwa obiadowa

Proces zarządzania ryzykiem – wartość dodana

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas realizacji kluczowych etapów procesu zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem jako system wczesnego ostrzegania
• Techniki oceny ryzyka według ISO 31010

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – doskonalenie w oparciu o wyniki oceny ryzyka

• Wyznaczanie ryzyk nieakceptowalnych
• Plany postępowania z ryzykiem a ciągłe doskonalenia organizacji
• Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Działania kontrolne

• Kluczowe wskaźniki ryzyka jako kluczowy element rozwoju systemu zarządzania ryzykiem
• Kategorie czynności kontrolnych
• Przykładowe czynności kontrolne
• Kontrola funkcjonalna jako element zarządzania ryzykiem

Przerwa kawowa

Informacja i komunikacja

• Ustalenie mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz raportowania
• Szczegółowość i terminowość informacji
• Agregacja i eskalacja informacji o ryzykach
• Podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki zarządzania ryzykiem

Monitorowanie

• Terminy dotyczące monitorowania i pomiarów
• Monitorowanie bieżące a odrębne oceny
• Przegląd zarządzania ryzykiem

Przerwa obiadowa

Dokumentowanie systemu

• Polityka zarządzania ryzykiem
• Procedura zarządzania ryzykiem
• Karta ryzyka
• Karta postępowania z ryzykiem
• Plan optymalizacji ryzyka
• Rejestr ryzyka
• Automatyzacja zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem wsparcia informatycznego

Przerwa kawowa

Podsumowanie szkolenia i egzamin

Organizatorzy

logosdpk
logo_e_risc_mini1

Warunki uczestnictwa

Cena kursu dotyczy usługi jakim jest prawo jednego uczestnika do udziału w trzydniowym szkoleniu.

Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas kursu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.

Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane drogą mailową, telefoniczną lub faksem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Cena szkolenia zamieszczona w terminarzach szkoleń jest ceną netto, którą należy powiększyć o aktualną stawkę podatku VAT.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez SDPK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty uczestnictwa szkolenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po spełnieniu warunków minimum 70% pozytywnych odpowiedzi udzielonych podczas testu sprawdzającego wiedzę oraz uregulowaniu płatności.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

sarah-dorweiler-211778
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez SDPK Sp. z o.o. danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez SDPK Sp. z o.o.

Harmonogram

Numer szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce
*Cena netto
RM/01/ 201827.02.2018r01.03.2018Warszawa2500,00 zł
* Cena uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Rejestracja

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu

+48 61 646 81 40

+48 511 896 845