Uwaga: Nowa edycja 4.0 (2016)

Certified Risk Manager ISO 31000

Nowość: Szkolenie premiowane 14 punktami CPE

Nowa edycja 4.0 (2016)

Szkolenie:„Certified Risk Manager ISO 31000″

Szkolenie jest premiowane 14 punktami CPE.

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej jeszcze lepszej edycji kursu Certified Risk Manager ISO 31000. Kurs jest organizowany przy współpracy IIC Poland Chapter oraz PBSG.

Nowa 4.0 edycja szkolenia została przygotowana w oparciu o ponad 5 letnie doświadczenie w organizacji kursu (1.0, 2.0, 3.0, 4.0 edycja) oraz dostosowana do specyficznych potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

Szkolenie pogłębione zostało wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Dzięki uczestnictwu w licznych projektach wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, trenerzy posiadają olbrzymie doświadczenie praktyczne, którym będą dzielić się z uczestnikami szkolenia.

Uwaga: Szkolenie premiowane jest 14 punktami CPE.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu: +48 826 11 52

PROGRAMREJESTRACJATel: +48 61 826 11 52

about

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w kursie Certified Risk Manager ISO 31000 organizowanym przez  IIC Poland Chapter oraz PBSG?

• nowa udoskonalona edycja,

• program szkolenia dostosowany do aktualnych trendów zarządzania ryzykiem oraz potrzeb uczestników,

• kurs opracowany przez ekspertów PBSG oraz IIC Poland Chapter

• prowadzony przez trenerów będących praktykami zarządzania ryzykiem,

• szkolenie premiowane 14 punktami CPE,

• uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce,

• wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

Stosowane formy szkolenia:

• prezentacja,
• wykład,
• ćwiczenia warsztatowe,
• case study,
• praca w grupach,
• dyskusja.

Czas trwania:

3 dni

Liczba godzin:

24

Ocena uczestników

Test sprawdzający wiedzę. Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu notyfikowanego przez Partnerów Kursu (PBSG, IIC Poland Chapter) warunkuje uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi.

Punkty CPE

Przyznanie punktów CPE warunkuje udział w 3 dniach szkolenia oraz uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi podczas testu sprawdzającego.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość organizacji dedykowanego szkolenia Certified Risk Manager ISO 31000 dostosowanego programowo do specyficznych potrzeb Zamawiającego. Warunki realizacji szkolenia podlegają ustaleniom indywidualnym.
Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu:

+48 61 826 11 52

Program szkolenia

9:00 – 9:15

09:15 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Powitanie uczestników szkolenia

• Przedstawienie zakresu szkolenia,
• Omówienie zasad udziału w szkoleniu oraz teście końcowym,
• Uzgodnienie z uczestnikami zakresu formuły szkolenia (warsztat, wykład, ćwiczenia, omówienie przypadków)

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

• Idea systemowego zarządzania ryzykiem
• Trudności w zarządzaniu ryzykiem oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń wdrożenia systemu
• Korzyści związane z zarządzaniem ryzykiem

Standardy i modele zarządzania ryzykiem

• PN-ISO 31000:2012
• ISO/TR 31004:2013
• ISO/IEC 31010:2010
• Model COSO I
• Model COSO II

Przerwa kawowa

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

• ISO 31000 jako integrator systemów zarządzania
• Integracja zarządzania ryzykiem w ramach różnych systemów zarządzania
• Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015 – zarządzanie ryzykiem w kontekście aktualizacji normy
• Zarządzanie ryzykiem korupcji w BS 10500
• Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w ISO 22301
• Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w ISO 27001

Przewodnik ISO Guide 73 – Zarządzanie ryzykiem – Terminologia

• Podstawowe terminy i definicje związane z procesem zarządzania ryzykiem
• Podwójne znaczenie pojęcia ryzyka
• Przełożenie zasad zarządzania ryzykiem na strukturę ramową i proces
• Niezbędne komponenty struktury ramowej

Przerwa kawowa

Kontekst organizacji i jego wpływ na funkcjonowanie zarządzania ryzykiem

• Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny
• Badanie i dokumentowanie kontekstu
• Kontekst a zarządzanie ryzykiem – powiązania i zakres wpływu
• Matryca interesariuszy
• Elementy środowiska wewnętrznego i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem, ryzyko nadużyć

Przerwa obiadowa

Uprawnienia i odpowiedzialności

• Rozliczalność
• Role w procesie zarządzania ryzykiem
• Przykładowy podział uprawnień i odpowiedzialności

Wpływ niepewności na cele

• Cele strategiczne a operacyjne
• Kategoryzacja celów
• Apetyt na ryzyko

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka

• Ustanowienie kontekstu
• Definiowanie kryteriów ryzyka
• Identyfikacja ryzyka – podejścia, metody
• Trudności w identyfikacji ryzyka – jak sobie z nimi radzić

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – analiza i ewaluacja

• Analiza ryzyka – przyczyny, skutki, mechanizmy kontroli
• Metody analizy ryzyka
• Ewaluacja ryzyka – wybór ryzyk najistotniejszych
• Najczęściej stosowane metody ewaluacji ryzyka
• Kryteria doboru ryzyk krytycznych

Przerwa obiadowa

Proces zarządzania ryzykiem – wartość dodana

• Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas realizacji kluczowych etapów procesu zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem jako system wczesnego ostrzegania
• Techniki oceny ryzyka według ISO 31010

Przerwa kawowa

Proces zarządzania ryzykiem – doskonalenie w oparciu o wyniki oceny ryzyka

• Wyznaczanie ryzyk nieakceptowalnych
• Plany postępowania z ryzykiem a ciągłe doskonalenia organizacji
• Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem

9:00 – 10:15

10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 13:15

13:15 – 14:00

14:00 – 16:00

Działania kontrolne

• Kluczowe wskaźniki ryzyka jako kluczowy element rozwoju systemu zarządzania ryzykiem
• Kategorie czynności kontrolnych
• Przykładowe czynności kontrolne
• Kontrola funkcjonalna jako element zarządzania ryzykiem

Przerwa kawowa

Informacja i komunikacja

• Ustalenie mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz raportowania
• Szczegółowość i terminowość informacji
• Agregacja i eskalacja informacji o ryzykach
• Podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki zarządzania ryzykiem

Monitorowanie

• Terminy dotyczące monitorowania i pomiarów
• Monitorowanie bieżące a odrębne oceny
• Przegląd zarządzania ryzykiem

Przerwa obiadowa

Dokumentowanie systemu

• Polityka zarządzania ryzykiem
• Procedura zarządzania ryzykiem
• Karta ryzyka
• Karta postępowania z ryzykiem
• Plan optymalizacji ryzyka
• Rejestr ryzyka
• Automatyzacja zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem wsparcia informatycznego

Przerwa kawowa

Podsumowanie szkolenia i egzamin

Organizatorzy

iic polska
pbsg

Warunki uczestnictwa

info-slider3
Cena kursu dotyczy usługi jakim jest prawo jednego uczestnika do udziału w trzydniowym szkoleniu. Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas kursu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.
Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane drogą mailową, telefoniczną lub faksem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Cena szkolenia zamieszczona w terminarzach szkoleń jest ceną netto, którą należy powiększyć o aktualną stawkę podatku VAT.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez PBSG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty uczestnictwa szkolenia będą wysyłane uczestnikom szkolenia po spełnieniu warunków minimum 70% pozytywnych odpowiedzi udzielonych podczas testu sprawdzającego wiedzę oraz uregulowaniu płatności.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez IIC Polska danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez IIC Chapter Poland i partnerów szkolenia.

Harmonogram

Numer szkolenia
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce
Cena netto*
RM/04/201607.11.201609.11.2016Warszawa3000,00 zł
RM/05/201606.12.201608.12.2016Poznań3000,00 zł
* Cena uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Rejestracja

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu:

+48 61 826 11 52
 Faktura?

info-slider1
 Faktura

info-slider1